Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, altijd onder voorbehoud.
2. Overeenkomsten
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Enfin Haarmode aan de koper, naar aanleiding van een door de koper gedane bestelling.
De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail (factuur).
Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
3. Betaling 
Orders kunnen betaald worden middels overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling naar bankrekeningnummer 1395.98.219 tnv Enfin Haarmode te Zoetermeer..
Bij betalingen van buiten Nederland kun je de volgende IBAN/BIC nummers gebruiken: IBAN: NL09 RABO 0139 5982 19, BIC: RABONL2U.
Of contant bij eventueel afhalen in Zoetermeer.
4.Levertijd
De bestelde artikelen worden binnen tien werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal contact worden opgenomen om te komen tot de keuze voor een vergelijkbaar artikel, danwel de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
Bij niet tijdige levering dient Enfin Haarmode dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde behoudt Enfin Haarmode in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.
5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.
De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Enfin Haarmode, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur.
Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.
6. Prijzen
De op deze pagina's genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in euro's, maar exclusief verzendkosten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
7. Retourzendingen
De koper heeft de gelegenheid om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, binnen 5 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden aan Enfin Haarmode, Dorpsstraat 112-K, 2712 AN Zoetermeer. Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending via info@enfinhaarmode.nl. Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden. Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, vermindert met de gemaakte verzendkosten, binnen 5 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de koper. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Dit recht is niet (meer) op toepassing indien:
*de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
*de orginele verpakking en/of aanhechting van de labels ontbreekt of beschadigd
is.
*het een opruimingsartikel betreft
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Enfin Haarmode gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van Enfin Haarmode worden NIMMER in ontvangt genomen.
8. Reclames
Reclame terzake van leveranties dient binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk gedaan te worden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt Enfin Haarmode geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.
Op bestelling gemaakte artikelen kunnen helaas niet worden omgeruild.
Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Enfin Haarmode ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren.
Retouren worden niet geaccepteerd zonder akkoord vooraf.
9. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Enfin Haarmode en de koper mochten ontstaan.
10. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien Enfin Haarmode wegens het niet nakomen van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, komen deze kosten voor rekening van de koper. De koper is verplicht de kosten volledig aan Enfin Haarmode te vergoeden.
11. Oneigenlijk gebruik
Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde artikelen.
Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik is niet op Enfin Haarmode of de eigenaar hiervan te verhalen.
12. Aansprakelijkheid
Enfin Haarmode is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de koper, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Enfin Haarmode.| Meer